Müşteri Hizmetleri 

ÇALIŞAN VE TASARIMCI ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi gereği gerçekleştirmekle yükümlü olduğumuz aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

HAMM, işbu metni yürürlükteki mevzuat uyarınca her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1-) VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ NEDİR?

Veri Sorumlusu, “Yeşilce Mahallesi Çelik Cd. No: 67 A Kağıthane/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 582326 sicil numarası ile kayıtlı Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi (“HAMM”)’dir.

2-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer her türlü yasal mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Tarafımıza iş başvurusu/tasarımcı başvurusu kapsamında form doldurmak suretiyle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak işe alım sürecinde gerekli süreçlerin ilerletilebilmesi ve ilgili değerlendirmelerin yapılması amacıyla işlenecektir.

Ayrıca sitemizde tarafınızca gerçekleşen trafik kayıtları 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun” 5. maddesi kapsamında 2 (iki) yıl süre ile saklanmaktadır.

3-) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tarafımızla paylaşılmış olan özgeçmiş ve benzeri iş başvurularına ilişkin her türlü veri yalnızca Hamm tarafından muhafaza edilecek olup, başkaca herhangi üçüncü bir kişiye aktarılmayacaktır.

4-) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Hamm, veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi tarafınızca doldurulan form kanalıyla toplayabilmektedir.

5-) KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Hamm’a kvkk@hamm.com.tr adresi üzerinden Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şekilde başvurmak suretiyle;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.